ZMIANA SPOSOBU ROZLICZANA OBECNOŚCI DZIECKA
W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM STOPEREK

 

Drodzy Rodzice informujemy, iż od dnia 05.10.2023 r. nastąpiła  zmiana sposobu zaznaczania obecności dziecka w systemie Stoperek. Od 05.10.2023 r. przy przyprowadzeniu oraz odebraniu dziecka rodzic lub osoba przyprowadzająca /odbierająca dziecko przykłada kartę Stoperek do czytnika znajdującego się przy drzwiach wejściowych do szatni. Prawidłowe przyłożenie i zarejestrowanie karty potwierdzone będzie krótkim sygnałem dźwiękowym.

 

Zasada działania systemu elektronicznego STOPEREK-
systemu obecności dziecka w przedszkolu:

 • Elektroniczne karty służą Państwu do prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i rejestrowania obecności dziecka.
 • Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wejścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nieprawidłowo) system automatycznie odznaczy wejście  dziecka o godz. 6.30. Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wyjścia, system automatycznie odznaczy wyjście dziecka o godzinie 17.00.
 • Jeżeli w ciągu dnia karta nie zostanie wczytana ani razu, a dziecko będzie obecne, ze względu na brak danych, zostanie wprowadzony do systemu pobyt liczony od godziny 6.30 do 17.00

 


Drodzy Rodzice informujemy, iż zapisy na zajęcia ,,Młody Naukowiec'' odbywają się w następujący sposób:

Internetowo: https://forms.gle/G54o97aH2cR85AP28

Telefonicznie: 572 152 111

Mailowo: kontakt@naukownik.pl

Terminy zajęć: Czwartek; godziny 14.30 – 15.10, 15.20 – 16.00

Okres prowadzenia zajęć: od 16.10.2023 do 30.05 2023.


 

Od 1 września 2023 roku nastąpiła  zmiana wysokości opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, która  wynosi 1,30 zł.

 

Podstawa prawna: uchwała NR LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok  z dnia 29 maja  2023 r zmieniającą uchwałę XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.


Projekty unijne

 

PROJEKT UNIJNY " DOBRY START"

Zakończyliśmy realizację projektu unijnego ,,Dobry Start'' realizowanego w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja projektu przyniosła niewymierne korzyści dla dzieci i rodziców a także dla przedszkola, jako placówki. Projekt wzbogacił nie tylko nas ale także i nasze przedszkole, które zyskało wiele nowoczesnego sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych.

 


 

      SPOSÓB ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI  W NASZYM PRZEDSZKOLU

RODZICE PRZYPROWADZAJĄ I ODBIERAJĄ DZIECI WEJŚCIEM BOCZNYM DO SZATNI PRZEDSZKOLNEJ   OD STRONY PRAWEGO SZCZYTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

           I PRZEBYWAJĄ WYŁĄCZNIE NA TERENIE SZATNI PRZEDSZKOLNEJ .

WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE UDOSTĘPNIONE :

DO GODZINY 9.00 – PRZYPROWADZANIE DZIECKA

OD GODZINY 11.30-12.30 -  ODBIÓR DLA POBYTU 5 GODZIN

OD GODZINY 14.00 -  ODBIÓR DLA POBYTU 9 GODZIN                                                              

  W POZOSTAŁYCH GODZINACH WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE ZAMKNIĘTE .


PROCEDURA_BEZPIECZEŃSTWA_

W związku z troską o zdrowie dzieci w Naszym Przedszkolu obowiązują następujące zasady :

 1. Zakaz wchodzenia do przedszkola osób chorych (katar, kaszel, gorączka) i z objawami grypy (dotyczy wszystkich - dzieci i dorosłych);
 2. Zakaz wchodzenia rodziców i osób postronnych do sal dziennego pobytu dzieci   ;
 3. Informacje dla rodziców i pracowników przedszkola na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusów zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Rozmowy i  zajęcia z dziećmi na temat zapobiegania chorobie oraz przestrzegania zasad higieny; kolejnych czynności mycia rąk.

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2023/24

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 20 000 zł. lub 40 000zł.  Składka , którą należy wpłacić u intendenta przedszkola  dla pierwszej opcji wynosi  55 zł.  i 110zł dla opcji drugiej. Wpłat dokonywać należy  w terminie do 30.09.2023r.

 Wpłata na ubezpieczenie jest dobrowolną decyzją Rodzica


za przedszkole 

 

 

Przypominamy i informujemy -  opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie  dokonujemy wyłącznie  na konta przedszkola

Numery kont :

KONTO ŻYWIENIA 36 1240 1154 1111 0010 3575 8199

KONTO PODSTAWOWE 55 1240 1154 1111 0010 3575 7857.

OD 1 września  wysokości  opłaty podstawowej za przedszkole - 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5 godzin nieodpłatnych 

Stawka dzienna żywieniowa dla dziecka za 3 posiłki to koszt 8,50 zł

Od 01.09.2018r. opłaty wnosimy do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni wykorzystany. tzw. opłaty z dołu

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dyrektor Przedszkola informuje:

Z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-letnie i starsze realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne zostały objęte subwencją oświatową.

Wobec powyższego :

Rodzice dzieci 6-letnich ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywieni .

 • RODZICU możesz  ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole. Aby otrzymać 50% zniżki należy dostarczyć:
  • decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego z MOPR. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po dostarczeniu decyzji. Dokumenty należy dostarczyć do 31. sierpnia i do 30. listopada danego roku.
  • lub kserokopię BKDR (dla rodzin wielodzietnych).
  • lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

Ustalono na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców wysokość opłat na Radę:

  200.00 zł- za pierwsze dziecko

  180,00 - za drugie dziecko ( dotyczy rodzeństwa ) 


 Przedszkole posiada system zabezpieczenia drzwi wejściowych –

" Bezpieczne przedszkole" 

System ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.


 


Dotyczy nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2023/2024

Nauka języka ANGIELSKIEGO w ramach podstawy programowej:

w grupach młodszych:

   I i  II prowadzi nauczyciel mgr Anna Płońska

w grupach starszych:

w grupie  III - prowadzi nauczyciel mgr Marta Pietruczk

 w grupie IV- prowadzi  nauczyciel mgr  Anna Dobaj

w grupie  V - prowadzi nauczyciel mgr Anna Dobaj

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Dyrektor Przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2023/2024  w naszym Przedszkolu  zajęcia rewalidacyjne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną  prowadzą  nauczyciele specjaliści :

 

   psycholog i terapeuta pedagogiczny  pani mgr  Katarzyna Kondraciuk -  

                                       wtorek       9.00 -12.00   zajęcia z psychologiem w ramach pomocy p-p

                                                        12.00-13.00   zajęcia rewalidacyjne z terapii dla dzieci z orzeczeniami

                                                        13.00-15.00   terapia pedag. ( terapia ręki i SI) dla dzieci z opiniami  

                                                        15.00-15.30   konsultacje  dla rodzica z terapii pedagogicznej

                                      czwartek     9.00-10.00  zajęcia rewalidacyjne z terapii dla dzieci z orzeczeniami

                                                       10.00-14.30  zajęcia z psychologiem w ramach pomocy p-p

                                                       14.30-15.30  konsultacje dla rodzica z psychologiem

                                            

   pedagog specjalny pani mgr Anna Małgorzata Jeżewska -

                                        poniedziałek    8.00-11.00    zajęcia z pedagogiem w ramach pomocy p-p

                                            wtorek        12.00-14.00    zajęcia rewalidacyjne  dla dzieci z orzeczeniami

                                                               14.00-16.00    zajęcia z pedagogiem w ramach pomocy p-p

                                           czwartek     12.00-13.00    zajęcia rewalidacyjne  dla dzieci z orzeczeniami

                                                               13.00-15.00     zajęcia z pedagogiem w ramach pomocy p-p

                                                               15.00-16.00     konsultacje dla rodzica

   logopeda pani Joanna Aleksiejuk -  

                                     poniedziałek           8.00- 8.30  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami

                                                                     8.30-14.00  zajęcia z logopedą w ramach pomocy p-p 

                                                                   14.00-14.30  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami

                                           środa                 8.00 - 8.30  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami

                                                                     8.30 -13.00  zajęcia z logopedą w ramach pomocy p-p  

                                                                    13.00-13.30  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami

                                                                    13.30-14.30  konsultacje dla rodzica 

Dzieci objęte pomocą wymagają pisemnej akceptacji  rodziców na udzielanie pomocy na terenie przedszkola.

 

  W sytuacjach trudnych Rodzic może zgłosić się do  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej   Nr 1 w Białymstoku .


Zwiedzamy nasz kraj”- kolekcjonujemy podróże małe i duże

W bieżącym roku szkolnym nadal  rozwijamy u dzieci poczucie więzi z naszą ojczyzną rozpoczynając  przez wędrówkę po regionach Polski.

Zachęcamy wszystkich rodziców do kolekcjonowania zdjęć swoich pociech zrobionych podczas wyjazdów w różne regiony Polski i przesyłanie ich do nas na skrzynkę e-mailową. Jeżeli planujecie Państwo jeszcze kolejne podróże po Polsce proszę pamiętajcie o kolekcjonowaniu zdjęć. W związku z tym prosimy o dzielenie się zdjęciami poprzez
 e-mail: https://www.ps27.bialystok.pl


Drodzy Rodzice informujemy, iż zapisy na zajęcia  "Drużyny Kangura" odbywają się tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową:

 

www.przedszkoliada.pl/zapisy 

 


 W związku z obowiązkiem zamieszczenia na stronie internetowej placówki Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmioty publicznego,  przedszkole publikuje i przedstawia poniżej wymieniony Raport - stan w dniu 01.01.2021r.w formie dokumentu.

Raport.pdf